top of page
"Gennem en involverende proces har vi fået løftet vigtige samtaler i ledelsen, mellem medarbejdere og frivillige, og dette har blandt andet bidraget til, at vi har styrket vores fælles narrativ. Vi vil ikke tøve med at anbefale andre at benytte ReSearch Humanity." - Amma Asare-Nyako, Generalsekretær i Sabaah

UDFORDRING

Sabaah arbejder for minoritetsetniske LGBT+ personers rettigheder og muligheder. Organisationen kontaktede ReSearch Humanity, da de ønskede hjælp til at systematisere og få skabt en tydelig retning på deres arbejde. Helt konkret ønskede de hjælp til at videreudvikle deres organisatoriske strategi samt at sikre tydeligere arbejdsfordeling mellem sekretariat og bestyrelse.


TILGANG

I processen med at skabe en tydelig retning og mere klar arbejdsfordeling arbejdede vi med Sabaah over to sessioner eller workshops, som varede hhv. en halv og en hel dag.


 • En workshop med bestyrelse, generelsekretær og den daglige leder i Aarhus. Her havde vi især fokus på den overordnede retning for organisationen og styrkede samarbejdet mellem bestyrelsen og sekretariatet ved at nytænke arbejdsfordelingen.

 • En workshop med ansatte, frivillige og bestyrelsen. Her gennemarbejdede vi de strategiske mål, prioriterede mellem indsatsområder og operationaliserede dem.

Ved at involvere alle lag i organisationen arbejder vi effektivt med udviklingen og sørger for, at ejerskabet over den stategiske retning ikke kun ligger blandt ledelsen. Vi sørger for en bred organisatorisk enighed, og med vores blik udefra kan vi se de sociale og arbejdsmæssige dynamikker, som gruppen kan være fastlåst i.


Vi sørger for at skabe et rum med plads til alle. Her deltager også modstandere af bestemte idéer eller den generelle retning i udviklingen af strategien. Ofte ender modstanderne med at blive aktive medspillere, og derved finder gruppen også et fælles ståsted. Det giver strategi, som er dybt forankret i organisationen, og det giver glade deltagere, som også nemmere kan finde fælles ståsteder i fremtiden.


RESULTAT

Sabaah har gennem forløbet opnået større enighed og fællesskab i organisationen. De har opnået en tydelig opdeling af arbejdet mellem bestyrelse og sekretariat. I denne forbindelse har sekretariatet fået et større handlerum i hverdagen, og bestyrelsesmedlemme har taget ejerskab over særlige arbejdsområder. Dette vil hjælpe organisationen med at fremadrettet arbejde mere effektivt, og med at få mest ud af de ressourcer de har til rådighed.

"Jeg har lært rigtig meget om Sabaah som organisation i dag. Tak for en spændende workshop" - Deltager på workshop

Flere af de deltagende beskriver efterfølgende, at forløbet har givet dem "håb" for organisationens fremtid og det videre arbejde. De frivillige har også lært mere om organisationen og fået ny energi til at arbejde videre med målgruppen.

 "Jeg fik energi og inspiration af alle de fede inputs og ambitioner og af den mega tjekkede facilitering." - Deltager på workshop

Sabaah har altså i dette tilfælde opnået både en tydeligere struktur og opdeling af deres arbejde, lagt en toårig strategi, samt konkretiseret arbejdesopgaverne i denne forbindelse. Derudover har de fået indblik i nogle metoder til facilitering og udvikling af strategi, som de kan benytte sig af i deres videre arbejde.

"Vi har oplevet en høj grad af professionalisme, og forståelse for den kontekst, vi arbejder indenfor. Det har gjort, vi har følt os trygge og støttet i processen." - Amma Asare-Nyako, Generalsekretær i Sabaah

Udvikling af strategi med involvering og samskabelse på tværs af organisationen kræver en specialiseret facilitering og kan bidrage til at skabe en fælles fortælling, ejerskab og mindre friktion i organisationen. Har du brug for hjælp til at udvikle strategi, der er bredt forankret i jeres organisation, og som bygger på aktuelle udfordringer for jeres arbejde? Ræk ud til os, så finder vi ud af om vi er den rette samarbejdspartner for jer."ReSearch Humanity og Kurana har både givet os et klart billede af grundene til de kønnede lønforskelle blandt skuespillerne og bidraget med en retning for, hvordan vi kan arbejde for at skabe mere lige forhold" - Christine Vestergård Hüttel, Vicedirektør i Dansk Skuespillerforbund

UDFORDRING Dansk Skuespillerforbund havde i en årrække set en stilstand i udvikling af ligeløn i branchen. Derfor indgik forbundet et samarbejde med Kurana og ReSearch Humanity for at styrke forståelse af de kønnede forskelle i løn blandt skuespillere.


TILGANG

En grundig problemanalyse er en essentiel del af socialt bæredygtige løsninger. Forstår vi ikke udfordringen, kan vi ende med at symptombehandle i stedet for at gå til problemets rod. Hvis vi vil arbejde med løsninger, som har langvarig effekt, må vi forstå de underliggende strukturer, som problemet er et udtryk for.

Derfor har ReSeach Humanity og Kurana haft fokus på at blotlægge de logikker og normer, som er dominerende, når skuespillere og musicalperformere kommer i betragtning til at få job, når de skal forhandle løn og i eventuelle samtaler om løn på arbejdspladsen.


De normer skaber særlige kønnede spilleregler, som munder ud i forskelle i løn- og karriereudvikling for skuespillere. Det gælder blandt andet, når mænd, der forhandler løn, har et større spillerum end kvinder, der i større grad fordres til at forholde sig til kollektive konsekvenser og kan blive mødt med trusler om at miste jobbet, hvis de ikke accepterer lønnen.


Analysen bygger på en blanding af kvantitative og kvalitative metoder. Det vil sige, at undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse og interview med både skuespillere og brancheaktører, som direktører, producere og agenter. Metoderne giver i samspil et unikt indblik i både omfanget af de kønnede forskelle, og de levede erfaringer med blandt andet lønforhandling, brug af netværk og snak om løn på arbejdspladsen. Vi har gjort brug af en involverende tilgang, hvor Dansk Skuespillerforbund løbende har bidraget til opbygningen af undersøgelsen.

“Gennem projektet har der været en løbende dialog, hvor vi har tilpasset retningen undervejs. Vi har været glade for at kunne følge med og bidrage til det arbejde, Kurana og ReSearch Humanity har udført.” - Michael Oxfeldt, projekt- og kommunikationskoordinator i Dansk Skuespillerforbund

RESULTAT I undersøgelsen har vi kortlagt de kønnede forskelle i løn, som findes blandt skuespillere, og undersøgelsen giver et indblik i de bagvedliggende årsager. Meget tyder på, at lønnen sættes skævt fra starten.

“Jeg fandt ud af, at min mandlige kollega med samme anciennitet, type af rolle og så videre som mig, fik 10.000 kroner mere end mig. Jeg fik forhandlet min løn lidt op, men ikke så meget som ham. Han havde ikke forhandlet, han havde bare fået tilbudt den højere løn end mig.” - Kvindelig skuespiller
“Det er sværere at skubbe med kvindernes løn end med mændenes.” - Agent

Undersøgelsen stiller skarpt på nogle af årsagerne til, at kvindelige skuespillere tjener mindre end deres mandlige kolleger. Kigger man på tværs af den danske tv-, film- og scenekunstbranche, tegner der sig følgende billede:

 • Kvinder opfordres oftere til at vise solidaritet under lønforhandlinger

 • For kvinder er det ekstra vigtigt at holde sig gode venne med folk i branchen for ikke at opfattes som besværlige

 • Kvinder møder oftere afslag, når de forsøger at forhandle lønnen op i film- og tv-branchen

 • Kvinder oplever færre muligheder i branchen, når de bliver omkring 40 år

 • Mænd mener i højere grad, at det bliver nemmere at få roller med ancinnitet

 • Mænd føler i mindre grad, at lønforhandlinger er stressende og risikofyldte

"Casteren sagde, at man skal gøre meget for at holde sig bedste venner med alle i branchen. Hun antydet – eller nævnte - at jeg måske havde været lidt besværlig" - Kvindelig skuespiller

Undersøgelsen kan læses her.

DYB FORSTÅELSE

Dansk Skuespillerforbund har med denne undersøgelse fået en dybere forståelse for et komplekst problem, som er helt grundlæggende for fagforeningens medlemmer. Derudover har ReSearch Humanity og Kurana udarbejdet anbefalinger til, hvordan Dansk Skuespillerforbund kan arbejde med at styrke deres ligestillingsindsats.

“Det er en særdeles brugbar undersøgelse for os, da den tydeligt viser, hvordan kønnene bliver mødt med forskellige forventninger og spilleregler, når de forhandler løn. Vi håber, at dette kan være startskuddet for, at vi sammen - på tværs af skuespillerbranchen - kan sikre mere lige forhold på tværs af kønnene.” - Benjamin Boe Rasmussen, forperson for Dansk Skuespillerforbund

Er I nysgerrige på vores metoder? Eller ønsker I hjælp til at forstå en udfordring i dybden?
"Vi vidste ikke, hvor vi skulle starte. Det var den helt rette beslutning at inddrage jer. Kvaliteten, faciliteringen, opfølgningen, involveringen og at stille de gode spørgsmål, kunne vi ikke selv have formået" - Institutleder ECE, Aarhus Universitet, Mikael Bergholz Knudsen

UDFORDRING

Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet havde, oven i en lav kønsdiversitet på instituttet, oplevet en udfordring med at fastholde og rekruttere kvindelige VIP’er. De ønskede at få mere viden om udfordringen samt at udvikle konkrete tiltag til et mere inkluderende miljø.


Instituttet har - som mange andre STEM-forskningsmiljøer - set et frafald af kvinder op gennem hele forskningens fødekæde. Især omkring ph.d.-niveau sker et markant frafald.


Den primære udfordring centrerer sig altså om, hvordan man kan tiltrække og fastholde kvindelige forskere. Derudover ønskede instituttet at skabe et mere inkluderende og trygt arbejdsmiljø for alle ansatte.


Instituttet var klar over, at udfordringen krævede gennemgribende forandring, og de var klar til at arbejde for en kulturændring på tværs af hele instituttet.TILGANG

Samskabelse af viden, strategi og løsninger er projektets vigtigste tilgang. Det vil sige, at de studerende og ansatte har været med i hele processen. De har bidraget med viden, udviklet strategi, nye procedurer og udarbejdet træning, som skal skabe et trygt rum for alle, hvor diskrimination og grænseoverskridende adfærd tages seriøst.

"Træningssessionerne har været meget engagerende, hvilket har givet os en større grad af ejerskab i det inkluderende arbejde, vi udfører på instituttet” - Deltager i trænings og udviklingsforløb


Alle dele af dette samarbejde har inkluderet forskellige interessenter med forskellige perspektiver på udfordringen. Involvering af forskellige interessenter er vigtigt for at se udfordringer og potentialer fra forskellige vinkler. Det giver en mere retvisende forståelse af problemet og øger robustheden af løsningerne. Desuden er det en fordel for at skabe ejerskab bredt i organisationen. På den måde sikrer vi, at de ansatte er motiverede for at fortsætte inklusionsarbejdet.

"Instituttet har virkelig formået at lave et gennemgribende stykke arbejde, som har stort potentiale for at forandre kulturen. Deres åbne tilgang og villighed til at deltage har haft afgørende effekt" - Udviklingskonsulent, ReSearch Humanity, Karoline Barkvoll Holstad


RESULTAT

Vi har i samarbejde med Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet skabt en helt grundlæggende forståelse for, hvad der kan være udfordrende som kvinde i deres studie- og arbejdsmiljø. Vi har givet instituttet værktøjer til at forbedre deres arbejdsmiljø og inkluderet dem i udviklingen, så de har taget ejerskab over inklusionsarbejdet. Det er blevet nemmere, mere gennemsigtigt og trygt at tale om udfordringer og grænseoverskridende adfærd.

"Kulturforandring er virkelig komplekst - selvom vi alle ønsker det. Men det, at vi nu har lavet nogle små og virkelig konkrete handlinger, giver os et godt udgangspunkt for at fortsætte arbejdet, så vi kan få en mere inkluderende kultur." - Deltager i trænings og udviklingsforløb

Institut for Elektro- og Computerteknologi på Aarhus Universitet har bevæget sig langt i arbejdet med inklusion og ligestilling. De væsentligste resultater er indtil videre:

 • En ny procedure for rapportering udformet af medarbejderne selv med fokus på tryghed og tidlig rapportering

 • Omfattende viden om udfordringer med inklusion for instituttet

 • Udvikling af konkrete forandringsinitiativer og handleplan for videre arbejde

 • Et miljø med øje for ekskluderende strukturer og vaner

 • Forståelse for inkluderende arbejdskultur blandt ansatte

At skabe inkluderende kultur og struktur er et løbende arbejde, som ikke stopper ved dette initiativ. Instituttet får nye ansatte og opdager nye udfordringer. De har nu værktøjerne til selv at tage fat om disse udfordringer, og vi står klar med mere viden og kan hjælpe dem med konkrete udviklingsopgaver. Instituttet kigger blandt andet på hvilke ansatte, der tildeles hvilke opgaver. De kigger på, hvordan de kan skabe nye former for samarbejde mellem deres forskere. Og de kigger på, hvordan de skal rekruttere på en endnu mere fair og fordelagtig måde.

STÅR I OVERFOR EN UDFORDRING ELLER FORANDRING?

I ReSearch Humanity skaber vi langsigtet forandring. Vi kan hjælpe med både analyse, udvikling og at sørge for, at alle ansatte eller frivillige tager ejerskab over arbejdet med at løse problemet. Vi hjælper med udfordringer knyttet til inklusion, såvel som andre komplekse udfordringer.


Står I overfor en udfordring eller forandring, som kræver, at hele holdet er involveret? Så ræk gerne ud, og lad os kigge ind i, om vi er den rigtige samarbejdspartner.
bottom of page