top of page

UDFORDRING

Aarhus Kommune stod overfor at skulle udarbejde en ny LGBT+ politik og handleplan, men manglede en tydelig struktur til at involvere relevante aktører fra civilsamfundet. Selvom der var afholdt et par workshops, savnede de en mere praktisk tilgang til at omsætte deltageres viden til konkrete politiske forslag og handlingsplaner.


TILGANG

For at imødekomme Aarhus Kommunes behov, faciliterede ReSearch Humanity en udviklingsworkshop for udvikling af tiltag på tværs af aktører på børne- og ungeområdet. Derudover har vi støttet og opkvalificeret kommunens egne medarbejdere til at afholde en række lignende sessioner efterfølgende med fokus på sundhed, tryghed i bylivet, samarbejde mellem foreninger, m.m.


Den afholdte udviklingsworkshop havde særlig fokus på udviklingen af LGBT+ politik for skoleområdet.


Her samlede vi skoleledere, borgere, kommunens repræsentanter fra børne- og ungeområdet og repræsentanter for organisationer som Sex & Samfund, Sabaah og Everyday Sexism Project. På baggrund af en række øvelser, vi havde sammensat med henblik på at sætte aktørernes viden og erfaringer i spil, kom deltagerne med konkrete inputs og udviklede løsningsforslag. Fokus var at omsætte den værdifulde viden til konkrete politiske tiltag.


"Vi kunne se, at Aarhus Kommune sparede tid i både udformning og implementering, fordi de rigtige aktører var med fra starten. Rammen bidrog til, at skolernes, forvaltningens og organisationernes viden blev brugt effektivt i udviklingen, og at de kom frem til løsninger, der fungerede på tværs af deres behov." - Karoline Barkvoll Holstad, CEO, ReSearch Humanity

Blandingen af aktører skabte stor værdi i udviklingen. Skolelederne kunne italesætte de barrierer de oplevede ude på skolerne, og civilsamfundsaktørerne kunne bidrage med en stor faglig viden om målgruppen: børn og unge i LGBT+ segmentet. Til sidst kunne forvaltningen se muligheder for koblinger mellem de to ståsteder, og oversætte barrierer og muligheder til politik.


RESULTAT

Først og fremmest har projektet skabt en struktur og ramme for effektiv involvering af aktører i kommunens arbejde med udvikling af politik, og Aarhus Kommune har modtaget en rapport med samlet viden fra udviklingssessionen og anbefalinger til involvering af relevante aktører.


Den afholdte udviklingssession, bidrog ikke kun med konkrete forslag til politik - den blev udgangspunkt for de efterfølgende udviklingssessioner. Projektet har dermed opkvalificeret kommunens medarbejdere til selv at kunne fortsætte arbejdet med at samle de rigtige aktører, faciliterer et rum med plads til effektiv udvikling og vigtigst: at komme fra viden og idé til konkrete politiske forslag.


Derudover har den involverende tilgang været med til at bygge ejerskab for arbejdet med politikken blandt de deltagende. I sidste ende sparer de tid i udformning og implementering af politikken takket være involveringen af de rette aktører fra starten.

Ønsker også du at omdanne viden fra en bred aktørgruppe til konkrete løsninger? Vi står klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os her, så tager vi en uforpligtende samtale.

Det er ikke nemt at lave løsninger, projekter eller strategier, som alle er med på. Det er heller ikke nemt at arbejde på tværs af mange forskellige aktører og skabe engagement for en ny retning. Men med den rigtige involvering eller samskabelse, kan du gøre begge dele, og du kan gøre det effektivt.


Ordene inddragelse, involvering og samskabelse bruges i flæng, men der er væsentlige forskelle på de tre former for samarbejde. Derfor får du her et overblik over de tre former, deres anvendelse og fordele.


Samarbejdet bevæger sig på tre trin. Jo højere vi kommer op, jo mere bidrager de relevante aktører, som medskabere af arbejdet. Samskabelsen befinder sig på det øverste trin og er ofte den mest effektive, når målet er at skabe en udvikling, som dem der påvirkes af - eller påvirker - en indsats har ejerskab over. Her ser vi nærmere på alle tre:


Inddragelse

Relevante aktører bidrager med perspektiver, men deltager ikke aktivt udover at give input. De forlader processen efter at have bidraget med deres perspektiver.


Kendetegn: 


 • Styret af dialog

 • Lavt samarbejde

 • Begrænset involvering udover at give input

Inddragelse er relevant i forbindelse med: 


 • Når I skal have en fornemmelse af, hvordan fx en indsats kan forventes at blive taget i mod

 • Situationer, hvor eksterne perspektiver og meninger er ønskede for at informere en beslutningsproces, men hvor de ikke skal bidrage til den videre udviklingsproces 

Involvering

Relevante aktører er sporadisk involveret. De bidrager med input eller ekspertise på specifikke tidspunkter, fx når ekspertinvolvering er nødvendigt. De er med til dele af designfasen og kan bidrage til prioritering eller beslutningsforslag, men involveringen er ikke gennemgående fra initiering gennem udvikling, til implementering og evaluering.


Kendetegn: 

 • Styret af dialog og/eller fælles arbejde

 • Skiftesvis involvering

 • Bidrag af input eller ekspertise på specifikke tidspunkter

Involvering er relevant i forbindelse med: 


 • Situationer, hvor eksterne interessenter kan tilføre værdi ved at bidrage med viden eller færdigheder på afgørende tidspunkter

 • Projekter, hvor prioriteringer og beslutningsforslag kan forbedres og bedre forankres ved diverse perspektiver på videns-, udviklings- eller prioriteringsniveau

Samskabelse

Relevante aktører er integreret i hele udviklingsprocessen, og både aktører, der kan påvirke og som kan påvirkes af løsningen er med i udviklingen. Aktørerne er medejere af processen ved at opbygge en fælles forståelse og samskabe løsninger, projekter og plan for implementering. De er ligeledes med til at evaluere på indsatsens succes.

Kendetegn: 

 • Integreret samarbejde

 • Fælles forståelse, udvikling og medejerskab

 • Samarbejde gennem proces med vægt på forståelse, prioritering og konkret udvikling (og gerne med test og videreudvikling)

Samskabelse er relevant i forbindelse med: 


 • Komplekse udfordringer eller projekter, med mangfoldige perspektiver og interessenter

 • At dyb og fælles forståelse samt ejerskab blandt interessenterne er afgørende for projektets succes

 • Indsatser, hvor I ønsker at komme hurtigere ud med løsningerne, hvor i løbende implementerer og forbedrer  

 • Udfordringer, som flere organisationer arbejder for at løse, men som mangler en styrket fælles indsats, der udnytter viden og ressourcer på tværs

 • Projekter, hvor demokrati og empowerment er et ønsket outcome 

De tre former for involvering kan dermed forskellige ting og benyttes på forskellige tidspunkter. Involvering og især samskabelse kan bidrage med en lang række af positive outcomes udover en effektiv process, hvor alle de relevante aktører samles og udvikler.


Fem effekter af samskabende udvikling:

1. Løsninger med styrket forståelse for - og empati med - dem, der påvirkes af indsatsen.

2. Bedre løsninger, fordi processen indebærer gensidig læring og innovation på tværs af aktører.

3. Reducerer modstand ved implementering fordi aktørerne har opbygget et dybt ejerskab.

4. Udvidelse af ressourcerne, når indsatsen skal implementering pga. flere samarbejdspartnere, der er med til at løfte opgaverne og borgere/brugere, der er med til fx at sprede kendskab til indsatsen.

5. Tilpasningsdygtige indsatser grundet læringsbaseret implementering, hvor der udvikles og testes løbende (som sparer yderligere ressourcer på "fejlsatsninger").

(Kilde: Co-Creation for Sustainability. Ansell, Sørensen, Torfing, 2022)


Er du nysgerrig på, hvilken tilgang der er den rigtige i det projekt eller den strategi, du arbejde på? Og har du lyst til at tale mere om, hvilken værdi det kan skabe, at samle de relevante aktører? Så er du velkommen til at række ud, så tager vi en uforpligtende snak.
"Gennem en involverende proces har vi fået løftet vigtige samtaler i ledelsen, mellem medarbejdere og frivillige, og dette har blandt andet bidraget til, at vi har styrket vores fælles narrativ. Vi vil ikke tøve med at anbefale andre at benytte ReSearch Humanity." - Amma Asare-Nyako, Generalsekretær i Sabaah

UDFORDRING

Sabaah arbejder for minoritetsetniske LGBT+ personers rettigheder og muligheder. Organisationen kontaktede ReSearch Humanity, da de ønskede hjælp til at systematisere og få skabt en tydelig retning på deres arbejde. Helt konkret ønskede de hjælp til at videreudvikle deres organisatoriske strategi samt at sikre tydeligere arbejdsfordeling mellem sekretariat og bestyrelse.


TILGANG

I processen med at skabe en tydelig retning og mere klar arbejdsfordeling arbejdede vi med Sabaah over to sessioner eller workshops, som varede hhv. en halv og en hel dag.


 • En workshop med bestyrelse, generelsekretær og den daglige leder i Aarhus. Her havde vi især fokus på den overordnede retning for organisationen og styrkede samarbejdet mellem bestyrelsen og sekretariatet ved at nytænke arbejdsfordelingen.

 • En workshop med ansatte, frivillige og bestyrelsen. Her gennemarbejdede vi de strategiske mål, prioriterede mellem indsatsområder og operationaliserede dem.

Ved at involvere alle lag i organisationen arbejder vi effektivt med udviklingen og sørger for, at ejerskabet over den stategiske retning ikke kun ligger blandt ledelsen. Vi sørger for en bred organisatorisk enighed, og med vores blik udefra kan vi se de sociale og arbejdsmæssige dynamikker, som gruppen kan være fastlåst i.


Vi sørger for at skabe et rum med plads til alle. Her deltager også modstandere af bestemte idéer eller den generelle retning i udviklingen af strategien. Ofte ender modstanderne med at blive aktive medspillere, og derved finder gruppen også et fælles ståsted. Det giver strategi, som er dybt forankret i organisationen, og det giver glade deltagere, som også nemmere kan finde fælles ståsteder i fremtiden.


RESULTAT

Sabaah har gennem forløbet opnået større enighed og fællesskab i organisationen. De har opnået en tydelig opdeling af arbejdet mellem bestyrelse og sekretariat. I denne forbindelse har sekretariatet fået et større handlerum i hverdagen, og bestyrelsesmedlemme har taget ejerskab over særlige arbejdsområder. Dette vil hjælpe organisationen med at fremadrettet arbejde mere effektivt, og med at få mest ud af de ressourcer de har til rådighed.

"Jeg har lært rigtig meget om Sabaah som organisation i dag. Tak for en spændende workshop" - Deltager på workshop

Flere af de deltagende beskriver efterfølgende, at forløbet har givet dem "håb" for organisationens fremtid og det videre arbejde. De frivillige har også lært mere om organisationen og fået ny energi til at arbejde videre med målgruppen.

 "Jeg fik energi og inspiration af alle de fede inputs og ambitioner og af den mega tjekkede facilitering." - Deltager på workshop

Sabaah har altså i dette tilfælde opnået både en tydeligere struktur og opdeling af deres arbejde, lagt en toårig strategi, samt konkretiseret arbejdesopgaverne i denne forbindelse. Derudover har de fået indblik i nogle metoder til facilitering og udvikling af strategi, som de kan benytte sig af i deres videre arbejde.

"Vi har oplevet en høj grad af professionalisme, og forståelse for den kontekst, vi arbejder indenfor. Det har gjort, vi har følt os trygge og støttet i processen." - Amma Asare-Nyako, Generalsekretær i Sabaah

Udvikling af strategi med involvering og samskabelse på tværs af organisationen kræver en specialiseret facilitering og kan bidrage til at skabe en fælles fortælling, ejerskab og mindre friktion i organisationen. Har du brug for hjælp til at udvikle strategi, der er bredt forankret i jeres organisation, og som bygger på aktuelle udfordringer for jeres arbejde? Ræk ud til os, så finder vi ud af om vi er den rette samarbejdspartner for jer.bottom of page